Prijem pismena, izdavanje uverenja i obrasci

Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Nišu u kancelariji br. 2 svakog radnog dana od 8.00 časova do 15.00 časova.
Prijem pismena vrši referent za prijem i overu, Vesna Marinković. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 018 511-742, lokal 109

Izdavanje uverenja

Uverenja da fizčka i pravna lica nisu prekršajno kažnjavana i da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti izdaju se narednog dana od podnošenja zahteva od 14.00 časova do 15.00 časova.

Taksa za izdavanje uverenja iznosi 190 dinara i plaća se sudskim taksenim markama ili se uplaćuje na

žiro račun broj: 840-29737845-15
svrha uplate: Republičke sudske takse
primalac: Prekršajni sud u Nišu


Obrazac molbe za plaćanje novčane kazne na rate

Preuzmite dokument


Zahtev za izdavanje uverenja

Preuzmite dokument


Zahtev za prepis i fotokopiranje spisa

Preuzmite dokument


Zahtev za razgledanje spisa

Preuzmite dokument


 018 511-742, lokal 109