Sudska uprava Prekršajnog suda u Nišu

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Nišu čine:

• Sudija Mišel Marković, predsednik suda

Predsednik rukovodi sudskom upravom s tim što pojedine poslove sudske uprave može poveriti svom zameniku ili predsednicima odeljenja.

• Sudija Slađana Gudžuganović Pavlović, zamenica predsednika suda

Zamenica predsednika suda Slađana Gudžuganović Pavlović zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

• Administrativno-tehnički sekretar, Branka Ranđelović

Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika suda.