Пријем писмена и издавање уверења

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Нишу у канцеларији бр. 2 сваког радног дана од 8.00 часова до 15.00 часова.
Пријем писмена врши референт за пријем и оверу, Весна Маринковић. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 018 511-742, локал 109

Издавање уверења

Уверења да физчка и правна лица нису прекршајно кажњавана и да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности издају се наредног дана од подношења захтева од 14.00 часова до 15.00 часова.

Такса за издавање уверења износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама.

 018 511-742, локал 109