Пријем писмена, издавање уверења и обрасци

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Нишу у канцеларији бр. 2 сваког радног дана од 8.00 часова до 15.00 часова.
Пријем писмена врши референт за пријем и оверу, Весна Маринковић. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 018 415-6818, 018 415-6820, 018 415-6836

Издавање уверења

Уверења да физчка и правна лица нису прекршајно кажњавана и да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности издају се наредног дана од подношења захтева од 14.00 часова до 15.00 часова.

Такса за издавање уверења износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама или се уплаћује на

жиро рачун број: 840-29737845-15
сврха уплате: Републичке судске таксе
прималац: Прекршајни суд у Нишу


Образац молбе за плаћање новчане казне на рате

Преузмите документ


Захтев за издавање уверења

Преузмите документ


Захтев за препис и фотокопирање списа

Преузмите документ


Захтев за разгледање списа

Преузмите документ


 018 415-6818, 018 415-6820, 018 415-6836


"Отворена врата" суда

Сваког четвртка председник суда прима странке, које се благовремено пријаве за разговор, уз навођење теме о којој желе да разговарају.
Захтеви се подносе у писаном облику, у канцеларији број 2, или путем телефона на број

 018 415-6802