Пријем писмена, издавање уверења и обрасци

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Нишу у канцеларији бр. 2 сваког радног дана од 8.00 часова до 15.00 часова.
Пријем писмена врши референт за пријем и оверу, Весна Маринковић. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 018 415-6818, 018 415-6820, 018 415-6836

Издавање уверења

Уверења да физчка и правна лица нису прекршајно кажњавана и да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности издају се наредног дана од подношења захтева од 14.00 часова до 15.00 часова.

Такса за издавање уверења износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама или се уплаћује на

жиро рачун број: 840-29737845-15
сврха уплате: Републичке судске таксе
прималац: Прекршајни суд у Нишу


Образац молбе за плаћање новчане казне на рате

Преузмите документ


Захтев за издавање уверења

Преузмите документ


Захтев за препис и фотокопирање списа

Преузмите документ


Захтев за разгледање списа

Преузмите документ


 018 415-6818, 018 415-6820, 018 415-6836


"Отворена врата" суда

Сваког четвртка председник суда прима странке, које се благовремено пријаве за разговор, уз навођење теме о којој желе да разговарају.
Захтеви се подносе у писаном облику, у канцеларији број 2, или путем телефона на број

 018 415-6802


Притужбе и представке

Право на подношење притужбе, рок и поступак по поднетој притужби регулисани су Законом о уређењу судова и Судским пословником. Oдредбом чл. 8. Закона о уређењу судова странка или други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход. Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или правни став који је суд заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других неправилности у поступку. Кад странка или други учесник у поступку поднесу притужбу, председник суда дужан је да је размотри, да је достави на изјашњење судији на кога се односи и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе. Председник суда може да одбаци притужбу, у потпуности или у одређеном делу, ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу. Сматраће се да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је претходно одлучено. Ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложити подносиоцу да је уреди у року од осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће притужбу. Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, непосредно вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештава се и орган преко којег је притужба поднета. Притужбе се могу подности писменим путем, предајом притужбе у канцеларији бр. 2 у приземљу зграде суда или поштом - на адресу Војводе Путника 2б, 18 000 Ниш, са назнаком за председника суда.или електронским путем слањем притужбе на имејл адресу upravapksudnis@ni.pk.sud.rs


Образац притужбе на рад суда

Преузмите документ


Образац за подношење представке

Преузмите документ