Судска управа Прекршајног суда у Нишу

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Нишу чине:

• В.ф. председника суда, Мишел Марковић

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помаже секретар суда.

За заменика председника суда одређена је судија Слађана Гуџугановић Павловић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Секретар суда, Нела Манић Богдановић

Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским Пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Нишу.

• Aдминистративно-технички секретар, Оливера Пешић

Обавља административно-техничке послове за председника и секретара суда.