Судска управа Прекршајног суда у Нишу

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Нишу чине:

• Судија Мишел Марковић, председник суда

Председник руководи судском управом с тим што поједине послове судске управе може поверити свом заменику или председницима одељења.

• Судија Слађана Гуџугановић Павловић, заменица председника суда

Заменица председника суда Слађана Гуџугановић Павловић замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Aдминистративно-технички секретар, Бранка Ранђеловић

Обавља административно-техничке послове за председника суда.