Судска управа Прекршајног суда у Нишу

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Нишу чине:

• Судија Слађана Гуџугановић Павловић, в.ф. председника суда

Председник руководи судском управом с тим што поједине послове судске управе може поверити свом заменику или председницима одељења.

• Судија Биљана Мирић, заменик председника суда

Заменик председника суда Биљана Мирић замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Сарадник за кадровске и персоналне послове, Бранка Ранђеловић

• Aдминистративно-технички секретар, Оливера Пешић

Обавља административно-техничке послове за председника суда.